دانلودفایل های زبان تخصصی2(واژه)
--- محمد مهدیار 335 0

 دانلود اسلایدها، جزوات مدیریت در داروسازی

 

اختصاصی محمد مهدیار 326 0
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی دارودرمانی 3
|جزوه و اسلاید تا جلسه6 اضافه شد|

داروسازی بالینی محمد مهدیار 580 0
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی فارماکوگنوزی 2
| جزوه جلسه 17 اضافه شد |

فارماکوگنوزی امیرحسین ستوده 1656 0
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی دارودرمانی 2
| جزوه جلسه 26 اضافه شد |

داروسازی بالینی محمد مهدیار 3399 2
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی روش های دستگاهی
| صوت جلسه 11 اضافه شد |
 
شیمی داروئی نسیبه قلندری 1687 1
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی بیوفارماسی
| صوت جلسه 18 اضافه شد |

فارماسیوتیکس نسیبه قلندری 1778 0
دانلود کتاب های مرجع
| کتاب Introduction to Spectroscopy (Pavia) اضافه شد |
دانلود آخرین ویراست کتاب های مرجع
کتاب و مقاله امیرحسین ستوده 4146 4
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی فارماسیوتیکس 4
| برنامه ترم 8 اضافه شد |

فارماسیوتیکس امیرحسین ستوده 1461 0
دانلود اسلایدها، جزوات و فایل های صوتی فارماکولوژی 3
| برنامه ترم 8 اضافه شد |

فارماکولوژی امیرحسین ستوده 2220 0